ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามพระปฐมบรมราชโองการ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

... read more

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต สำนักศิลปะและวัฒนธรม

... read more

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ในประเทศ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 สถานที่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

... read more

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more