ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ศูนย์วัฒนธรรมอิสานใต้ยินดีตอนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน วันท่ี่ 20 มิถุนายน 2561

... read more

โครงการวิจัยการสำรวจและศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างฐานข้อมูลมอบให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

... read more

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

... read more

กิจกรรม วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

... read more

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

... read more

นิทรรศการศิลปกรรม “อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔”

... read more