ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

... read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนครีและนาฎศิลป์ไทย

... read more

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

... read more

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

... read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

... read more