ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

... read more

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป ในงานวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

ภาพกิจกรรมโครงการวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐

... read more

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘๐ คน

... read more