ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี และนาฏศิลป์ไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิวาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร สีม่วง , ธรณัส หินอ่อน , อ.เชาวลิต สุนทรานนท์ , ผศ.จรัญ กาญจนประดิษฐ์ , ผศ.วัศการก แก้วลอย ในงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์ จากโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้