ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประกวดกลอนแปด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญประกวดกลอนแปด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอนแปด จำนวน 4-6 บท ตามหัวข้อที่กำหนด
– คำประพันธ์จะต้องมีเนื้อหา เกี่ยวกับพ่อ วันพ่อ และวันชาติ

– คำประพันธ์ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือกระทำการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และหากได้รับรางวัลและคณะกรรมการสืบทราบ หรือถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
– ผู้สมัครสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้นงานต่อ 1 คน เท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย
          – ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี
– ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา
– กวีโวหาร
– คุณค่าและความเหมาะสมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
          ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน2563  ก่อนเวลา 16.30 น.

โดยส่งทางอีเมล:  culture@bru.ac.th

การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ นามสวัสดิ์

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

เงื่อนไขการประกวด
          – ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cul.bru.ac.th/        

– ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปอ่านในงาน “วันพ่อแห่งชาติ”ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผล
          ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทาง เว็บไซต์  http://cul.bru.ac.th/

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 : 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลที่ 2 : 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : แบบฟอร์มการรับสมัครส่งผลงานประกวดกลอนแป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi