ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติ

แชร์ข่าวนี้