ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี รองคณบดี นำคณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๔๕ น.

คณบดี รองคณบดี นำคณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน  ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

เพื่อพัฒนานิสิตจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสานใต้

แชร์ข่าวนี้