ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน” ขี้นในวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าหน่วยงานของท่านความเหมาะสมที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานในศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 16.00 น.

แชร์ข่าวนี้