ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการเรียนการสอนการออกแบบพื้นถิ่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเน่ื่้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นของจริงในพื้นที่จริง และเพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่การเรียนการสอนในการนี้ คณะฯ มีความประสงค์ขอความอนุเคาระห์นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 77 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารักษ์  จันทรประสิทธิ์ ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอน

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi