ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ด้วยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนด จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์ดินแดนอารยธรรมขอม” ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้