ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการศิลปกรรม “อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ และ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นิทรรศการครั้งนี้มีชาติสมาชิกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 6 ประเทศ คือ ไทย จีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา โดยได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคอาเซียน จึงร่วมกันจัด โครงการนิทรรศการศิลปกรรม “อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔”  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
  2. ให้ศิลปินผู้ทำงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนทักษะและแนวความคิด
  3. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ผลงานด้านศิลปะ

แชร์ข่าวนี้