ประวัติความเป็นมา

พฤษภาคม 2021
อา พฤ
« มี.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ความเป็นมาของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.  2519เมื่อกองวัฒนธรรม กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ  จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมสังกัดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ขึ้น เรียกว่า “หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย”

พ.ศ. 2523  กองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จึงได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”

พ.ศ. 2528กรมการฝึกหัดครูใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2528  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”  ตามพระราชบัญญัติฉบับนั้นและมีลักษณะเป็นการดำเนินงาน ทางวัฒนธรรม 2หน่วยงานพร้อมกัน คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้งบประมาณดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ใช้งบประมาณของกรมการฝึกหัดครูและเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยใช้คณะกรรมการส่งเสริมร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

พ.ศ. 2535  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้โอนความรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมไปที่สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จึงเหลือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังคงรับผิดชอบโครงการบางโครงการ ทั้งจากสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) พ.ศ.2538ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”ตามประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ

พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อ “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็น   “สำนักศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งมีระบบโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  เพื่อส่งเสริม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

พ.ศ. 2548  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์       จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”

ตั้งแต่เริ่ม หน่วยประเคราะห์ ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จนกระทั่งมาเป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในปัจจุบัน มีรายนามผู้บริหารตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2520–2521                                             อาจารย์เทียนชัย       ให้ศิริกุล

พ.ศ. 2522–2526                                             ผศ.ดร.สรเชต       วรคามวิชัย

พ.ศ. 2527–2529                                             ผศ.ภูมิจิต              เรืองเดช

พ.ศ. 2529–2530                                             ดร.อดุลยศักดิ์       สุนทรโรจน์

พ.ศ. 2531–2534                                             อาจารย์ผกา           เบญจกาญจน์

พ.ศ. 2535–2538                                             ผศ.ดร.สรเชต       วรคามวิชัย

พ.ศ. 2539–2540                                             ผศ.โสวัฒน์           โสภาพล

พ.ศ. 2541–2542                                             ผศ.สมมาตร         ผลเกิด

พ.ศ.  2548–2549                                            อาจารย์ไสว         แกล้วกล้า

พ.ศ. 2549–2552                                             ผศ.วิจิตรา             สังข์ศักดา

พ.ศ.2552 – 2560                                           อาจารย์ ดร.เชาว์        การวิชา

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน                                          อาจารย์ ดร.ธนพล        ตีรชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลงานทางวิชาการต่างๆ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ปัจจุบันมีหนังสือ และวารสาร และเปิดบริการการค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย

uporn.icu youporn.red redrube.mobi