ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ปรัชญา

ศูนย์รวมการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสานใต้  สู่สากล

วิสัยทัศน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์บูรณาการ การเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้   เพื่อทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนำสู่สากล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม กำกับดูแลศูนย์วัฒนธรรมวัฒนธรรมอีสานใต้
  2. ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
  3. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
  4. พัฒนาและศึกษาค้นคว้าวิจัย องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้

เป้าหมาย

  1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
  1. ให้บริการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  ข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
  2. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
  3. ผลิตงานวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้
uporn.icu youporn.red redrube.mobi