ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ลานวัฒนธรรมองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้