ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้