ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรมอิสานใต้ยินดีตอนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน วันท่ี่ 20 มิถุนายน 2561

ศูนย์วัฒนธรรมอิสานใต้ ยินดีตอนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน จำนวน 16 ท่าน

เมื่อวันท่ี่ 20 มิถุนายน 2561

แชร์ข่าวนี้