ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเข้าศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเข้าศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโครงการเด็กรักชาติ รักท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา. ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูและนักเรียนชั่้นอนุบาล ๒ จำนวน ๙๖ คน เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ขอวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้