ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันอังคางที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น–๑๑.๐๐ น. ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม และสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi