ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กำหนดโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ในอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วันทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนักด้านคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้