ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดภาพถ่าย “สถานที่อันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย์”

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “สถานที่อันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย์”

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีพันธกิจในด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมการถ่ายภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการบันทึกเรื่องราวอันเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งยังหมายรวมถึงภาพถ่ายที่สะท้อนความเจริญงอกงามของหมู่คณะหรือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมโดยผ่านวิถีซึ่งสืบทอดติดต่อกันมา  การบันทึกภาพแนวประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยจึงหาใช่เป็นเพียงแค่การบันทึกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น แม้ผู้บันทึกจะเป็นเพียงนักถ่ายภาพระดับสมัครเล่นหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ตาม เพราะหากมองไกลทอดสายตายาวไปสู่อนาคต ภาพๆ หนึ่งที่บางคนเคยคิดว่าเป็นเพียงแค่ภาพธรรมดาอาจกลายมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่สามารถหยิบยกขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ วิธีชีวิต ตลอดจนกระทั่งวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงความเป็นชนชาติ การถ่ายภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบันทึกเรื่องราว เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้น่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนและกติกาการสมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัครประกวดภาพกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน
 2. การรับสมัครกรอกใบสมัครของผู้ส่งผลงานในใบสมัครของโครงการ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
  2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2.2 สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.3 แบบฟอร์มการประกวดภาพถ่าย
 1. พิมพ์ผลงานในกระดาษอัดภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว หรือ A4 ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลเท่านั้น
 2.  แนบไฟล์ภาพใน CD-ROM จำนวน 1 แผ่น และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน
 3. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ใช้ชื่อผลงานให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 2. สื่อความหมายตามหัวข้อการประกวดให้ชัดเจน
 3. ความละเอียดของขนาดไฟล์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI

เกณฑ์การตัดสิน
1.
การสื่อความหมายจากหัวข้อ
2. ความสวยงามของภาพ
3. องค์ประกอบภาพ
4. ความยากและเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล                    5,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล                         3,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 1 รางวัล          2,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลขวัญใจมหาชน 2 รางวัล ๆ ละ        1,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม

การส่งผลงานเข้าประกวดภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ส่งผลงานที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำผลงานและหลักฐานต่าง ๆ ผนึกลงซองให้ให้เรียบร้อย หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ส่งมาที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ลงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายประกวด”(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์)

เงื่อนไขและข้อตกลง 

 1. ส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 ชิ้น หากพบว่า ส่งเกินที่กำหนดจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
 2. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่นหรือผลงานที่มีการทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก หรือเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้องทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในผลงาน เป็นอำนาจเต็มของทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และต้องยอมรับในข้อตกลงว่าผลงานนำเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
 4. ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดและเอกสารประกอบอื่น ๆ ก่อนที่ผลงานจะมา
 5. ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด

สนใจสมัคร DOWNLOAD ใบสมัครที่นี่  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi