ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันราชภัฏ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กำหนดจัดโครงการวันราชภัฏ
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่วิทยาลัยครู ทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นศักดิ์และศรีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi