ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อถวายสดุดี “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi