ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยการสำรวจและศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างฐานข้อมูลมอบให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยการสำรวจและศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ได้สร้างฐานข้อมูลมอบให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ประชุมชี้แจงวิธีการใช้งานเมื่อ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อการอนุรักษ์ ทำให้สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของชุมชนมิสูญสลายยังคงอยู่เป็นรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนส่งผลให้เกิดการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมเกิดใช้ประโยชน์เชิงการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป ดังนั้น การศึกษาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อรายได้อันเกิดจากการท่องเที่ยวในชุมชนโดยยังคงรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดในระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไปโดยร่วมกันดำเนินการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนอันเป็นการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาในพื้นที่ โดยผู้สนในสามารถเข้าชมในเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://cul.bru.ac.th/vad/

แชร์ข่าวนี้