ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีงานมหกรรมว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อ่ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนที่สนใจรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการประดิษฐ์ว่าวพื้นบ้านอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi