ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต สำนักศิลปะและวัฒนธรม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดจัดโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันอังคารที่  16  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม และสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi