ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไป

ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi