ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการไหว้ครูดนตรีไทย 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระคุณของครูและการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทางดนตรีไทยอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี พร้อมทั้งให้หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันดีงาม ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi