ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามพระปฐมบรมราชโองการ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้   ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล     ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi