ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา มีความประสงค์ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6 จำนวน 65 คน มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

uporn.icu youporn.red redrube.mobi