ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐

ด้วยคณะครูระปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรง และเป็นการดำเนินงานตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาแหล่่งเรียนรู้ขี้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้