ข่าวประชาสัมพันธ์

โ่ครงการ : ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร เยือนแดนปราสาหินถิ่นภูเขาไฟ วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอนุรักษ์และนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าพื้นบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิวาลัย และศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวของในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าพื้นบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดประเพณี อัดดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้