รายละเอียดงาน

๑.  ชื่อโครงการ   :  ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑

สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน

๒.  หลักการและเหตุผล

ความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนในกาปฏิบัติและการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการละเล่น การแสดง จิตรกรรม สถาปัตยกรรมตลอดจนความคิด ความเชื่อ หรือการกระทําใดๆ ที่แสดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาช้านาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติความงดงามที่สืบทอดอันยาวนานมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันคําว่า “ศิลปวัฒนธรรมไทย” กําลังจะถูกลืม เนื่องจากอิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมเก่าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปมากจนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต ส่งผลทําให้คนไทยลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนกระทั่งวันหนึ่งอาจไม่เหลือวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสาน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสําคัญ ต่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนรู้สึกเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและยังถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพราะการรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติก็คือ การรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของบ้านเมืองนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กับคนรุ่นหลัง ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปให้คงอยู่และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไป

๓.  วัตถุประสงค์

.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑.๑ เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

๓.๑.๒ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

๓.๑.๓ เพื่อให้บุคลากร และนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมได้แสดงศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน

๓.๑.๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ

๓.๑.๕ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

.๒  วัตถุประสงค์ของการบูรณาการโครงการ

เพื่อตอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๔ (๔.๑)

 ๔.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

.๑  ตัวชี้วัดความสำเร็จของของโครงการ

  เชิงปริมาณ    

 ๑) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  ๓,๐๐๐    คน

 ๒) ผลความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

 ๕.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

๕.๑ นิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘๐ สถาบัน ทั่วประเทศ จํานวน ประมาณ ๒,๐๐๐ คน

๕.๒ นักเรียนและประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง จํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

. เป้าหมายของโครงการ

๖.๑ จัดการแสดงนาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงของนิสิต นักศึกษา สังกัดสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๐ สถาบันทั่วประเทศ

๖.๒ จัดร้านจําหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

 ๗.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างวันเสาร์ที่  ๒ –  วันจันทร์ที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 ๘.  สถานที่ดำเนินโครงการ

หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ห้องประชุมศิวาลัยห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๙.  งบประมาณ  

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้

ที่ รายการ งบประมาณ (บาท)
ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๓ ชั่วโมง ๑๐,๘๐๐
ค่าอาหาร ๑,๐๐๐ คน X ๑๐๐ บาท X ๓ มื้อ ๓๐๐,๐๐๐
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑,๐๐๐ คน X ๒๕ บาท X ๖  มื้อ ๑๕๐,๐๐๐
ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ๑๐๐,๐๐๐
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ๑๐,๐๐๐
ค่าจ้างจัดทำสูจิบัตร/ID Card  ๑,๐๐๐ เล่ม X ๑๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐
ค่าบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ๒๐,๐๐๐
ค่าเช่าเหมาเครื่องเสียง ๔ เวที X ๑๐,๐๐๐ บาท X ๓ วัน ๑๒๐,๐๐๐
ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึก ๑๕๐ แห่ง X ๕๐๐ บาท ๗๕,๐๐๐
๑๐ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐
๑๑ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ๔ แห่ง X ๕๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐
๑๒ ค่าจ้างเหมาไฟประดับเวที  ๔ แห่ง X ๕๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐
๑๓ ค่าวัสดุ ๑๙๔,๒๐๐
(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)                           รวมทั้งสิ้น ,๕๐๐,๐๐๐

    ๑๐.  แผนการดำเนินงาน

ที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(Plan)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเสนอโครงการ

(D๐)

เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติดำเนินโครงการตามแผน

(Check)

คณะกรรมแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

(Action)

สรุปโครงการ นำเสนองาน

นำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑   ผลจากการดำเนินโครงการ

๑๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๑.๒ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาการทํางานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน

๑๑.๓ สร้างเครือข่ายการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับอุดมศึกษา

๑๑.๒  ผลจากการบูรณาการโครงการ

ตอบยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริม สืบสาน สร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม

๓. ส่งเสริมให้ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและยั่งยืน

๑๒.  วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้

-แบบประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๓.  สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ – ประสานงานกับสาขาวิชา และคณะต่างๆ ในการนำนักศึกษาเข้าร่วมงาน

– ประสานงานกับกองพัฒนากิจการนักศึกษา

-ประชาสัมพันธ์ไปตามโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง

๑๔. ลักษณะโครงการ

๑๔.๑ ประเภท           โครงการต่อเนื่อง ¨ โครงการพัฒนางานเดิม ¨ โครงการใหม่
๑๔.๒ วิธีดำเนินการ    ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา
๑๔.๓ บูรณาการกับ    การเรียนการสอน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  งานวิจัย   ไม่มีการบูรณาการกับกิจกรรมใด

๑๕. สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๕.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สืบสานและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๕.๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาและศึกษาค้นคว้าวิจัย องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้กลยุทธ์ที่  ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างหรือพัฒนา

องค์ความรู้ ในรูปของงานวิจัยหรือชิ้นงานศิลปะและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ให้เป็นแหล่งสารสนเทศทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับต่อการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

๑๕.๓ สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ (๔.๑)

๑๕.๔ สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ

 นโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
 ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ………………………………………………………………………………
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………..

๑๖ การบูรณาการโครงการ

 การจัดการเรียนการสอน

• การปรับปรุงรายวิชา…………………………………………………………..หลักสูตร………………………….
• การเปิดรายวิชาใหม่……………………………………………………………หลักสูตร………………………….
• การต่อยอดสู่หนังสือตำรา……………………………………………………หลักสูตร………………………….
• อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….

 การวิจัย ระบุโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………
 การปฏิบัติงาน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน)………………………………………………………………………..
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………….

๑๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๑๒๐ แห่ง

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ ดร. ธนพล ตีรชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ…………………………….……………………ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์