ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ ได้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ในการประขุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ จึงขอส่งมอบตราสัญลักษณ์การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินงานเป็นเจ้าภาพการจัดงานต่อไป เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

 

แชร์ข่าวนี้