ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6   และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”    จนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ.2541 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 42 สถาบัน

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ.2542 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 61 สถาบัน

ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2543 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 59 สถาบัน

ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) “ศิลปะ นาฏยลีลา ลักษณาศิลปากร” จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 61 สถาบัน

ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานพัฒนาไทย” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ.2546 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 63 สถาบัน

ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) “ศิลปะ นาฏยธร ศิลปากร วรวัฒนา” จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2547 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 75 สถาบัน

ครั้งที่ 7   มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ออนซอน ศิลป์ ศรีมอดินแดง”จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2547 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 45 สถาบัน

ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง”จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ.2549 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 50 สถาบัน

ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยบูรพา “วัฒนธรรมทุกภาค ทุกศาสนา สร้างปัญญาชน” จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2552 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 83 สถาบัน

ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2552 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 96 สถาบัน

ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นล้านนา” จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19–22ตุลาคม พ.ศ.2553 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 92 สถาบัน

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล “เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 9 –11ธันวาคม พ.ศ.2554 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 54 สถาบัน

ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 12– 14สิงหาคม พ.ศ.2555 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน 58 สถาบัน

 

 

แชร์ข่าวนี้