ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร

เยือนแดนปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

***************************

ความเป็นมา

       กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปิน แห่งชาติสัญจร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ได้เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรม และได้รับการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะ โดยการ ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีการจัดฐานกิจกรรมศิลปะ จํานวน ๑๑ ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ ๑ ครูศิลปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ

ฐานที่ ๒ เทคนิคจิตรกรรม

ฐานที่ ๓ เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม

ฐานที่ ๔ เทคนิคภาพพิมพ์

ฐานที่ ๕ เทคนิคประติมากรรม

ฐานที่ ๖ เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์

ฐานที่ ๗ ศิลปะสถาปัตยกรรม (เต็มแล้ว)

ฐานที่ ๘ การสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์

ฐานที่ ๙ เทคนิคการแต่งเพลง – การขับร้องเพลงลูกทุ่ง – ดนตรีไทยสากล

ฐานที่ ๑๐ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน – หมอลำ

ฐานที่ ๑๑  นาฏศิลป์ (ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโจงกระเบนมาด้วย)

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการจัดกิจกรรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร บุรีรัมย์

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เลือกสมัคร ได้ดังนี้

ฐาน ๑ รับเฉพาะครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ฐาน ๒ – ๑๑ รับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาตรี

สนใจสมัคร กรอกแบบฟอร์มรับสมัครนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์  โทร. ๐๘ ๑๙๖๗ ๖๙๘๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๗๖๐๑

uporn.icu youporn.red redrube.mobi