โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Contact

       การสำรวจและศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ ทำให้สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของชุมชนมิสูญสลายยังคงอยู่เป็นรากเหง้ามรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนส่งผลให้เกิดการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมเกิดใช้ประโยชน์เชิงการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป ดังนั้น การศึกษาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อรายได้อันเกิดจากการท่องเที่ยวในชุมชนโดยยังคงรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดในระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไปโดยร่วมกันดำเนินการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนอันเป็นการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาในพื้นที่

Please feel free to contact us, our customer service center is working for you 24/7.

Contact form

Address

439 ถ.จิระ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
31000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Tel. 044-611221

โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน