โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Our Team

อ.สมบัติ ประจญศานต์

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดา

นักวิจัย

อ.วิสาข์ แฝงเวียง

นักวิจัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โสภา จันทรมงคล

ชนนิกานต์ หอมจันทร์

เกตุแก้ว เขียวอยู่

กฤษฎา เผือกอ่อน

กันณิภา พุกพิลา

กิตติ ยอดนครจง

จามิกร มาตวา

.

ทศวรรษ ใจภพ

ธนวัฒน์ กิ่งเพชร

ธีรศักดิ์ ปรีชารัมย์

นยสินธุ์ เจริญรัมย์

สิทธิศักดิ์ พลทองมาก

พรรณภัทร สารการ

พลกฤษณ์ นวลเจริญ

พิจิตรา บุญทา

พิพัฒน์ เกรัมย์

วิรัช เล็กประโคน

ศุภลักษณ์ วรกฏ

สุกัญญา ฝางนอก

สมพงษ์ ทิพย์สวัสดิ์

สุดารัตน์ แสนสิงห์

อมรเทพ ศรีโยหะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

ตุลา สุวรรณกรึก

ปาริษา ดาวโรยรัมย์

ฐานิดา รุ่งฟ้า

โครงการวิจัยฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน