กระปุกสองหู

กระปุกสองหู

     เครื่องเคลือบดินเผาจากเตา ซึ่งพบในอำเภอบ้านกรวดและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 เครื่องเคลือบในแถบนี้ได้รับอิทธิพลจากจีนหรืออาจทำโดยช่างจีนในระยะเริ่มแรก แต่ภายหลังก็พัฒนารูปแบบเป็นของตัวเอง เพื่อความเหมาะสมในการใช้สอยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวดกับของสุโขทัยเมื่อยังกำหนดอายุของเตาสุโขทัยลงไปแน่นอนไม่ได้ ถ้าสันนิษฐานว่าสร้างสมัยราชวงศ์หยวน คือระหว่าง พ.ศ. 1836–1911 คือศตวรรษที่ 19–20 โดยได้ช่างมาจากเมืองจีน ในขณะที่เครื่องปั้นดินเผาเคลือบชนิดเดียวกันมีแพร่หลายในบ้านกรวด ซึ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งรูปแบบ สี และขนาด ในระหว่าง พ.ศ. 1432–1750 คือพุทธศตวรรษที่ 15–18 ห่างกันประมาณ 100–300 ปี ชนในท้องถิ่นนี้ไปมาหาสู่กันอย่างทั่วถึง จะเห็นได้จากพ่อขุนผาเมืองรับเอานาม– ยศ จากกษัตริย์เขมร ภาษาและหนังสือก็ใช้ร่วมกันอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่าช่างก็ดี เทคนิคก็ดี เทคนิคก็ดี ในการทำเครื่องดินเผาของชาวสุโขทัยนำไปจากบ้านกรวดนี้เอง โดยผ่านทางเมืองโคราช เมืองศรีเทพ และเข้าสู่สุโขทัย

          แบบศิลปะ : เครื่องถ้วยสุโขทัย

          ชนิด :  ดินเผาเคลือบ

          ขนาด : สูง 15.5 เซนติเมตร, ปากกว้าง 5 เซนติเมตร

          อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 20

          ลักษณะ : กระปุกสังคโลก เคลือบสีเขียวไข่กา ทรงกลม มีหู 2 หู

Two-eared jar

          Porcelain from the stove Found in Ban Kruat District and other districts In Buri Ram Province Between the 15th – 19th century, ceramics in this area were influenced by China or may be made by Chinese craftsmen in the initial stages. But later developed his own style, To be suitable for use in accordance with local customs and traditions, one thing to be noted is the pottery of Ban Kruat and Sukhothai, when the exact age of the Sukhothai kiln cannot be determined. If assumed to be built during the Yuan Dynasty, between 1836-1911 Is the 19th – 20th century, with craftsmen from China While the same type of glazed pottery is widespread in Ban Kruat Which is part of the same pattern, color, and size during the period 1432-1750, which is from the 15th to 18th centuries, about 100-300 years apart. It can be seen from Pho Khun Pha Mueang, taking the name-rank from the Cambodian king. Language and books are also used together thoroughly. Therefore, it is likely that technicians are good, good technicians, good techniques in making pottery of Sukhothai people brought from this house. Via Korat, Mueang Si Thep and into Sukhothai.

          Art style : Sukhothai wares

          Type : Glazed Terracotta

          Size : Height 15.5 cm, Wide mouth 5 cm.

          Age : Buddhist century 20

          Nature : chinaware Enamel green color with 2 ears

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ