กลุ่มชาติพันธุ์กุย

กลุ่มชาติพันธุ์ กุย

            ส่วยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในอดีตที่แตกต่างไปจากชนกลุ่มอื่นใน    ประเทศไทย ชนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า กวยหรือกุย แต่คนทั่วไปนิยมเรียกเขาว่า “ส่วย” มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ ในดินแดนตอนใต้ของประเทศลาว แถบเมืองอัตปือแขวงจําปาศักดิ์ แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองการสงคราม จึง  ได้พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ ชนกลุ่มนี้มี ความชํานาญในการคล้องช้างมาก่อนที่จะอพยพมาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นเมื่ออพยพมาอยู่ในแผ่นดินไทย   ปัจจุบันจึงได้นําช้างเข้ามาเลี้ยงด้วย และมีการเลี้ยงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จนถือได้ว่าเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวส่วย 

            โดยธรรมชาติแล้ว ช้างมีลักษณะนิสัยชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในที่โล่ง ดังนั้นเมื่อกลุ่มชาวส่วยเลือก

ทําเลตั้งบ้านเรือนจึงเลือกเอาที่ใกล้ป่าและมีน้ำสะดวกสามารถปล่อยช้างเข้าหากินได้ การปล่อยช้างให้หากิน ตามธรรมชาตินี้เกิดผลดีหลายประการคือไม่ต้องเป็นภาระในการเลี้ยงดูแก่เจ้าของมากนักส่วนช้างก็มีอาหาร   กินอย่างอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญที่สุดคือ ได้อยู่กันเป็นกลุ่มระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย จึงสามารถผสมพันธุ์กัน  ให้เกิดลูกได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นในเขตอําเภอจอมพระ อําเภอท่าตูม อําเภอชุมพลบุรีและอําเภอสตึก อัน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวส่วยจึงมีช้างเป็นจํานวนมากกว่าท้องถิ่นอื่น ๆ เพราะมีอาหารและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเลี้ยงช้างมาก

Guido ethnic group

            Tribute is one ethnic group that has language, culture and way of life in the past that is different from other groups in Thailand. This group calls themselves Guay or Gui. But people generally call him “tribute”. They have original domination. In the southern region of Laos Attapeu town, Champasak province But due to political reasons, the war has brought and settled in Surin province. Buriram province And Sisaket Province, This group has expertise in carrying elephants before migrating to Thailand. Therefore, when immigrated to Thailand At present, the elephants have been brought for raising too. And has been cultured continuously until today Until regarded as a heritage Another important culture in the tribute way of life.

            Naturally Elephants have a habit of living in the forest rather than in the open. Therefore, when the tribute groups choose Therefore, they choose to live near the forest and have easy access to water, allowing elephants to earn a living Letting elephants to earn a living Naturally, this produces many benefits: it does not have to be a burden to feed the owner and the elephants have food. Eat abundantly and most importantly Living together as a group between male and female Therefore able to breed together Resulting in a natural child Therefore, in Chom Phra District, Tha Tum District, Chumphon Buri District, and Satuek District, which is the habitat of the Suu people, there are more elephants than other locals because of their abundant food and water resources. Very suitable for raising elephants.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ