กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว

กลุ่มชาติพันธุ์อีสาน

            ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชาวอีสาน ประกอบด้วยชนเผ่าที่มาจากหลายกลุ่ม ชาติพันธุ์ รวมตัว กันตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างมากมาย ชาวไทยอีสานกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วภูมิภาค ชาวไทอีสาน ชาวภูไท ชาวไทกะโซ่ ชาวไทย้อ ชาวไทกะเลิง ชาวไทโย้ย

            ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย แต่เดิมหมู่บ้านในชนบทภาคอีสานยังคงยึดถือรูปแบบของการเป็นอยู่ที่เรียบ  ง่าย บ้านเรือนที่ปลูกสร้างใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นเรือนใต้ถุนสูง ตีฝ่าสายบัว หลังคาทรงจั่วต่ํา ปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นบ้านไม้หรือก่ออิฐฉาบปูน มุงหลังคาสังกะสีและกระเบื้อง ผู้มีฐานะดีมักสร้างบ้านโดยใช้วัสดุราคา  แพง รูปทรงตะวันตก

            กันแทบทุกครอบครัว รูปแบบการแต่งกายมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผู้หญิงนุ่งซิ่น ผู้ชายนุ่งโสร่ง    ปัจจุบันหันมาใช้กางเกงเสื้อผ้าแบบตะวันตก แต่ก็ยังแต่งกายพื้นเมืองในเวลามีเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ตาม   ประเพณีท้องถิ่น

            ขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา แต่ทาง  ปฏิบัติยึดถือทั้งผี พราหมณ์และพุทธศาสนา ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน รวมเรียกว่า “ฮีตสิบสอง

คองสิบสี่” เป็นผลให้สังคมชาวอีสานอยู่กันอย่างเรียบง่ายสงบสุข ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีที่ต้องปฏิบัติในโอกาสต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เช่น    เดือนยี่ บุญคูณลาน เป็นการทําบุญสู่ขวัญข้าวที่นวดแล้วและกองไว้ลานข้าว

 Isan ethnic group

            Northeast or northeastern population Consisting of tribes from many ethnic groups gathered together and settled a lot Isan Thai people are distributed in all provinces throughout the region. Tai Isan people, Phu Thai people, Tai Kaos people, Tai Yo people, Tai Ka Leng people, Tai Yo people.

            Residential housing In the past, rural villages in the northeastern part still adhered to a simple way of life, houses built using local materials. It was a tall house under the roof of a gable roof. Most current Is a wooden house or masonry Galvanized roofing and tiles Good people often build homes using expensive materials in the Western style.

            Almost every family The dress style is unique to the locality. Woman wearing a skirt Men wearing sarongs Nowadays, they turn to use western style clothes. But still dress in local time when there are festivals and festivals according to local traditions.

            Tradition tradition The majority of Isan people believe in Buddhism, but practice is based on ghosts. Brahman and Buddhism That has been inherited for a long time, collectively, “Heat Twelve Kong Fourteen”. As a result, the northeastern society stays simple and peaceful. Heat Twelve refers to customs that must be practiced on various occasions. A month such as Yi Boon Koon Lan is a merit making ceremony for Kwan Khao that is kneaded and stacked on the rice terrace.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ