กำหนดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๕ “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบำรมีจอมราชัน”

วันที่ ๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ