สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-611221 ต่อ 7901-7909
อีเมล์ : admin@arit.bru.ac.th