ปลัดขิก

ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอุบาสก อุบาสิกาสานิกชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับวัดวาอารามมากแทบจะกล่าวได้ว่า ชาวบ้านและชาววัดมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เป็นทำนองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะทางพระท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง พระเถระผู้เป็นคณาจารย์ มีแต่ความเตตากรุณา ท่านจึงได้ประกอบรูปเคารพขึ้นอย่างหนึ่งจากวัตถุ คือ ไม้เหลาเป็นรูปท่อนกลมยาวตรงปลายคือรูปเหรียญของพระศิวะตรงโคนเจาะรูสำหรับร้อยเชือก สำหรับผูกเอวเด็กป้องกันภยันตรายและเสนียดจัญไรต่าง ๆ โดยท่านถือเอาเป็นอุปเท่ห์ตามคติของพราหมณ์พฤฒิบาศ ผู้ถือลึงค์ศาสนาสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือศิวะลึงค์นั่นเอง


Small wooden image of penis
In the old days, lay people, laymen, and laymen, were Thai people whose lives were very close to the temples that would be obtained whether they were locals and villagers. Show generosity and help fellow humans together, By not choosing the caste hierarchy, he considered it auspicious one. Thera, the teacher There is only compassion. He assembled an image from the object. Is a sharpening wood in a round shape, at the end is a coin of Shiva At the base of the hole For tying the waist of a child to protect against danger and misery, in which you consider it as a virtue according to the Brahman’s virtue. Those who hold religion, such as Siva Lingam.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ