ปืนแก็ป

ปืนแก็ป

เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ที่มีอันตรายมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น ๆมีอานุภาพใช้ล่าสัตว์ เล็ก ๆ ถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นอาวุธป้องกันตัว ปราบปรามโจรผู้ร้ายสมัยก่อนใช้ในศึกสงคราม ผู้ใช้ปืนต้องมีความชํานาญในการใช้ รวมถึงต้องรู้จักดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ปืนแก๊ปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดินปืน หากปืนมีสภาพไม่พร้อมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้

Gun

            It is a hunting tool that is more dangerous than other tools. Have the power to hunt small animals to large animals As a defense weapon Suppress the outlaws of the past, used in war The gun user must have expertise in using. Including the need to know to maintain it in good condition, ready to use. The gun is associated with gunpowder. If the gun is not ready, it may cause danger to users. Or people nearby.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ