ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม

คณะกรรมการ : ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ