พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางสมาธิ

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางสมาธิ

             ประทับนั่งสมาธิ 2 กร สภาพชํารุด สวมชฎามกุฎ พระพักตร์เลือนลาง  มีพระกรขวา และพระกรทางด้านซ้าย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบายน อายุประมาณ พ.ศ. 1720 – 1773

Bodhisattva Avalokitesavara Pang Meditation

            Meditate with 2 hands Damaged condition Wearing a crown prince With left hand and right hand Overall, it shows the Cambodian art style of the Bayan period, aged around 1720 – 1773.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ