พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ”

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ”

            พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ พระหัตถ์ถือยาสมุนไพร ที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก

Bhaisajyaguru, Lord of Healing

            Your name means the Buddha, the teacher of medicine. His image is in a meditation position. His hands holding herbal medicine. That can treat physical illness And the karma of the animal world.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ