สวิง

สวิง

            เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ลักษณะเป็นถุงตาข่ายมีขอบปากเป็นไม้เส้นวงกลมใช้ช้อนตัก กุ้ง ปลาซิว ลูกอ๊อด ลูกกบ แมลงน้ำและปลาขนาดเล็กทั่วไปที่หลงติดอยู่หรืออาศัยในแหล่งน้ำ ขนาดเล็กตื้น ๆ สามารถใช้ช้อนตักจับได้ตลอดปี

           ผู้ใช้จะนำสวิงและข้องติดตัวออกไปตามลำพัง หรืออาจนัดหมายเพื่อนบ้านด้วย หลายคนเลือกแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ใน น้ำตื้น ในฤดูฝน หากฝนทิ้งช่วง น้ำในแปลงนาเริ่มแห้งสามารถช้อนตัก ลูกปลา กุ้ง ลูกอ๊อดหรืออาจเป็นลูกกบ เขียด ส่วนในฤดูแล้ง ร้อน สามารถเลือกแหล่งน้ำที่เริ่มตื้นเขิน ช้อน ตัก กุ้ง ปลากระดี่ ปลาซิว ปลาหมอ หรือปลา ขนาดเล็กทั่วไปได้

Net

            Is a fish catching tool It is a net bag with a circle around the mouth, used to scoop prawns, fish, tadpoles, tadpoles, water bugs and other small fish that are trapped or live in a shallow small water source. The scoop can be used all year round.  

            The user will carry the swing and carry it on his own. Or may arrange for a neighbor as well Many people choose water sources that live in shallow water during the rainy season. The water in the rice fields becomes dry, which can scoop fry, shrimp, tadpoles or tadpoles. In the hot season, the water source can start to be shallow, scoop the shrimp, koi fish, carp fish, or small fish in general.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ