หัตถกรรมพื้นบ้าน  

หัตถกรรมพื้นบ้าน  

             ลักษณะภูมิศาตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ด้านการเกษตรเป็นหลัก จึงจําเป็นต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้จากการจักสาน เพราะสามารถนําวัตถุ  

ในท้องถิ่นมาผลิตได้ด้วยตนเอง และยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่มีประโยชน์ใช้สอยได้ดี  

เครื่องจักสานภาคอีสานส่วนมากทําจากไม้ไผ่ ได้แก่ 

  • เครื่องจักสานพวกภาชนะต่าง ๆ เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด เปลไม้ไผ่ เครื่องมือจับและดักสัตว์น้ํา เช่น ไซ ข้อง สุ่มดักปลา  
  • เครื่องจักสานที่เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่น เบ็งหมาก ก่องข้าวขวัญ
  • เครื่องจักสานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไหมและการทอผ้า เช่น กระดังเลี้ยงไหม  
  • เครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคอีสาน คือ กระติบข้าวและก่องข้าว ที่มีลักษณะ เฉพาะที่แตกต่างจากของภาคเหนือ

Folk crafts

            Geographical characteristics of the northeast or northeast regions Causing the majority of the population to have a career Mainly agricultural Therefore need to use tools from weaving Because the object can be reused Locally produced by oneself And is also a folk appliance that has good uses. Northeastern basketry, made from bamboo, consisting of

            – Wickerwork, various utensils such as basket, basket, basket, bamboo stretcher, fish catching and trapping tools, such as samai fish trap, fish trap.

            – Wicker related to traditions such as Beng Mak Kong Khao Khwan.

            – Wickerwork related to silk raising and weaving, such as Kradang silk raising.

            – The unique characteristics of the northeastern wickerwork are rice baskets and Kong Khao rice that have characteristics that are different from those in the north.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ