เครื่องปั้นดินเผา วัฒนธรรมบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อายุประมาณ 2,500 ปี ถึง 5,000 ปีมาแล้ว

พาน

ลักษณะ : รูปทรงฐานเล็กสูงปากกวาง กันตื้นเนื้อไม่แกร่งทาน้ำโคลน (Slip)

ขนาด : 4.4″x 3″x3″ (ปxฐxส)

ชนิด : เครื่องปั้นดินเผา (Earthenware)

สี : แดง

Phan

Nature : The base shape of the small deer mouth. Shallow, not strong, apply mud water (Slip).

Size : 4.4″x 3″x3″

Type : Earthenware

Color : Red


หม้อเขียนสี (จําลองจากบ้านเชียง)

ลักษณะ : เขียนลวดลายด้วยน้ำโคลนสีแดง มีฐานรูปทรงคล้ายบาตรพระ 

ขนาด : 8″x 71″ (กxส) 

ชนิด : เครื่องปั้นดินเผา 

สี : สีครีม

Paint pot (model from Ban Chiang)

Nature : Painted with red mud water With a bowl-shaped base.

Size : 8″x 71″

Type : Earthenware

Color : Cream


พานดินเผา

ลักษณะ : ไม่เคลือบสี เนื้อดินมีสีน้ำตาลฐานเตี้ย กันตื้น ปากผายบาบออกมา

ขนาด : 3.4″ x3.4″ (กว้างxสูง)

ชนิด : เครื่องปั้นดินเผา

สี : น้ำตาล

Clay pot

Nature : Unglazed texture, brown ground, shallow base, shallow mouth flared out.

Size : 3.4″ x3.4″

Type : Earthenware

Color : brown


หม้อปากแตร

ลักษณะ : เป็นเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายพานสองใบ ประกบกัน ฐานกลมกลางค่อนข้างเตี้ย กันแบน ตกแต่งด้วยลายกด ประทับ บริเวณถึงลางภาชนะมีปุ่มเล็ก ๆ 4 ปุ่มประดับเป็นระยะๆ ตัว ภาชนะส่วนบนไม่มีลายตกแต่งภาชนะคอแคบยาว เคลือบน้ำโคลน (Slip) ปากสายบานออก คล้ายปากแตร

ขนาด : 9.4″x 5.4″x 10″(ปxฐxส)

ชนิด : เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่แกร่ง

สี : แดง

Spittoon

Nature : Is a pottery that resembles two separate leavesThe middle round base is relatively low, the bottom is flat, decorated with stamped pressing patterns. The area of the container has 4 small buttons, periodically decorated.The upper container has no decorative stripes, the neck is narrow and long. Coated mud (Slip) mouth line flared out like a spittoon.

Size : 9.4″x 5.4″x 10″

Type : Earthenware

Color : Red


หินดุ

ชนิด : ดินเผา

อายุสมัย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะ : รูปทรงคล้ายดอกเห็ด มีด้ามจับ อุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา โดยใช้ดุนภายในภาชนะขณะตีขึ้นรูปด้วยใช้ตีจากภายนอก

Scattered Stone

Type : Earthenware

Age : Prehistoric Period

Nature : Shaped like a mushroom, with handles, forming equipment for earthenware, By nudge inside the container while forging with a beater from the outside.


เบี้ยดินเผา

            โบราณวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นดินเผาลักษณะกลมแบนขนาดเล็ก อาจทำมาจากเศษภาชนะดินเผามาตกแต่งให้กลม มีทั้งแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย ยังไม่ทราบประโยชน์ใช้สอยหรือหน้าที่การใช้งานที่ชัดเจน นักโบราณคดีส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเบี้ยดินเผาอาจใช้เป็นของเล่นหรือใช้ในการละเล่นพื้นบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง พบมากในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี

Clay pottery

            Antiques that have the characteristics of terracotta, round, flat, small size May be made from scrap pottery to decorate to be round, With both patterned and patterned designs Still do not know the usefulness or functionality clearly. Most archaeologists speculate that pottery pawns may be used as toys or used in folk games. Found in archaeological sites in the Dvaravati period.


ตุ๊กตารูปสัตว์

แบบศิลปะ : สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ชนิด :  ดินเผา

ขนาด : สูง 7.4 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตรกว้าง 13.3 เซนติเมตร

อายุสมัย : ระหว่าง 1,500-2,500 ปี

ลักษณะ : ตุ๊กตาดินเผา รูปสัตว์ประเภทโค หรือกระบือ มีการปั้นขาหน้า และขาหลังรวมกับเป็น 2 ขา มีเขายาว

Animal figurines

Age : Prehistoric Period

Type : Earthenware

Size : Height 7.4 cm. Length 15 cm. Width 13.3 cm.

Age : Between 1,500-2,500 years

Nature : Clay doll, an animal shaped like a cow or a buffalo And the hind legs combined with 2 long horns.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ