เครื่องมือคล้องช้างที่สําคัญ

เครื่องมือคล้องช้างที่สําคัญ
Important elephant tools

          1. หนังปะกํา หรือ เชือกปะกํา ได้แก่เชือกที่ทําด้วยหนังควายตากแห้งโดยทั่วไปจะมีความยาว ประมาณ 50-70 เมตร เชือกปะกํานี้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญที่สุดของชาวกุยในการคล้องช้าง คนในตระกูลต้องให้ความเคารพ หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามไม่ถูกต้องตามข้อห้ามแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ ไปคล้องช้าง

          1. Nang Pakam The rope is made from dried buffalo skin. The length is generally 50-70 meters. This patch rope is considered to be the most important sacred item for the Kui people in carrying their elephants. The family must respect. If violated or abused by the prohibitions, then will cause harm to those who hang around the elephant.

          2. ทามคอ หรือทาม เป็นเชือกขนาดใหญ่สําหรับใช้ผูกคอช้างป่าที่คล้องได้ทามคอจะทําด้วย หนังควายหรือหวายฝันเป็นเกลียว 8 เกลียวหรือ 8 เกลียว มี 2 เส้นสําหรับสวมคอช้างเส้นหนึ่ง อีกเส้น หนึ่งสําหรับผูกติดกับต้นไม้

          2. Throat Is a large rope used to tie the neck of a wild elephant that can be hung around the neck to do The skin of a buffalo or rattan dream is 8 strands or 8 strands. There are 2 strands for the elephant’s neck, another for attaching to a tree.

          3. สลก หรือขดก มีลักษณะคล้ายทามคอ แต่จะใช้สําหรับช้างต่อสลกทําด้วยหนังควายแท้ ๆ ฝันเป็นเกลียว 3 เกลียวและที่ปลายทั้งสองข้างทําเป็นห่วง

          3.Screw or curl Resembling a throat But will be used for elephants to slag, made with real buffalo skin, in 3 spiral strands and at both ends making a loop.

          4. ชนัก ทําด้วยเหล็กเส้นบิดเป็นเกลียวต่อกันเป็นห่วง 3 ห่วง2ท่อนรูปร่างคล้ายบังเหียนม้า ใช้ เชือกป่านหรือปอเหนียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตรยาว 4-5 เมตร สําหรับให้หมอช้าง ขึ้นขี่คออาศัยหัวแม่เท้าสอดคีบเชือกชนักเป็นหลักมั่นไม่ให้ผลัดตก

          4. Chanak Made from steel strands twisted together into 3 loops, shaped like a horse bridle, using hemp rope or sticky jute about 1-2 cm in diameter, 4-5 meters long. Ride on the neck, rely on the big toe, clamp the rope very firmly, not to shed the fall.

          5. โยง หรือสายลําโพง เป็นเชือกหนังทําด้วยหนังควาย มีขนาดเท่าหนังปะกํามีไว้สําหรับล่าม ช้างที่คล้องได้แล้วโดยปลายข้างหนึ่งจะผูกติดไว้กับต้นไม้

          5. Speaker wire or speaker wire It is a rope made from buffalo leather. The size of a patch of leather is for an interpreter. An elephant that has been fastened, with one end tied to a tree.

          6. สนามมุก เป็นถุงขนาดใหญ่ถักด้วยป่านมีหูรูดที่ปากถุง สําหรับใส่เสื้อผ้าและเครื่องใช้ประจํา ตัวของหมอช้าง

          6. Pearl field Is a large bag, woven with hemp with a slipknot at the mouth of the bag For clothes and regular appliances The character of Doctor Chang.

          7. ไม้คันจาม เป็นไม้เนื้อแข็งธรรมดายาวประมาณ 5 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ว หมอช้างจะใช้ไม้คันจามที่มีบ่วงบาศติดอยู่สวมหรือคล้องที่เท้าช้างข้างใดข้างหนึ่ง

          7. Cane wood Is an ordinary hardwood, about 5 meters long, with a diameter of 2-3 inches. Doctor Chang will use a rosewood attached to wear or loop the elephant’s feet on either side.

          8. ถุงกระเทียว หรือสะยาว เป็นถุงถักด้วยป่านมีหูรูด ใช้สําหรับบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภท หม้อข้าวหม้อแกง

          8. Shoulder bag or long bag Is a bag woven with hemp with a slipknot Used for packing appliances Casserole Rice.

          9. กระสอบหนัง หรือสะตอล์ ทําด้วยหนังวัวตากแห้ง เย็บเป็นถุงคล้ายกระสอบปุ๋ยใช้สําหรับ บรรจุข้าวสาร

          9. Leather sack or parlor made from dried cow skin Sew in bags similar to fertilizer sacks used for packing rice

          10. ปืนธง เป็นถุงเล็ก ๆ ถักด้วยป่านสำหรับบรรจุสิ่งของประเภทหมากพลูบุหรี่ประจําตัวของ ใครของมัน โดยมีสายสะพายและมีหูรูด

          10. The flag gun is a small bag woven with hemp for containing belonging to betel, betel, cigarettes, personal belongings of one with a sash and a slipknot.

          11. กระต่าสอง หรือตะกร้าสอง เป็นซองถักด้วยหวายยาว 1 ฟุต ใช้สําหรับบรรจุเครื่องมือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ชํารุดหรือปลดแก้เชือกได้แก่เขากวางแหลม มีดตอกและหวายถักเป็นเส้นเล็ก ๆ

          11. Bat or two basket It is a 1 foot long woven bag with rattan. Used for packing tools. Repairing equipment that is damaged or releasing rope, such as deer antler The machetes and rattan weaves into small strands.

          12. ไม้งก เป็นไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะโค้งงอที่ปลายไม้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเจาะรูร้อยเชือกสําหรับ ผูกกับมือมะหรือควาญช้างที่นั่งอยู่ท้ายช้าง เพื่อมิให้หลุดมือเมื่อเวลาตีท้ายช้าง

          12. Wood Is a hardwood. Bent on one end of the stick and the other punched in Tied with the hand of the elephant or the mahout sitting at the back of the elephant In order not to slip out of the hand when the elephant’s back is hit

          13. กาหลั่น หรือเดือง เป็นห่วงเหล็กใหญ่และเล็กติดกัน 2 วงใช้เป็นหัวต่อระหว่างทามคอกับ ห่วงโซ่ เมื่อโยงปลายทั้งสองที่ล่ามมัดคอช้างไว้กับต้นไม้

          13. The Lan Lan or Hoang is a pair of large and small iron rings attached to each other. It is used as a connector between the neck and the chain when tied at both ends.

          14. สะเนงเกล หรือขังเป็นเขาควายตากแห้งเจาะรูตรงกลางและใช้ปากเป่าเหมือนปีหรือเครื่องเป่า อื่น ๆ สําหรับเป่าเป็นสัญญานให้แก่กันและกัน

          14. Saenngel or locked into a dry buffalo horn, drill a hole in the middle and use a mouthpiece like a year or other blowers to blow signals for each other.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ