โครงกระดูกมนุษย์ในไห

            สมัยโบราณเมื่อมีคนตายจะทำการฝังเพื่อให้เนื้อเน่าเปื่อยให้เหลือแต่โครงกระดูก จากนั้นก็จะขุดขึ้นมาบรรจุในไห คล้ายการบรรจุอัฐิ และฝังลงไปในดินเหมือนเดิม อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ปี

Human skeleton in jars

            In ancient times, when people died, buried To allow the meat to rot, leaving only the skeleton, Then digged up in the jar Similar to containing bones And buried into the ground as before. In the 11th-12th century Buddhist era.

โซ่ตรวน มีด เคียว

            เป็นเครื่องมือการเกษตร โซ่ตรวนนักโทษ และศาสตราวุธโบราณ ทำขึ้นจากเหล็กและโลหะ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสียม เคียว และยังคงใช้กันในชีวิตประจำวันปัจจุบัน แต่บางอย่างใช้สำหรับทำเป็นอาวุธในการสู้รบหรือป้องกัน เช่น หอก, ดาบ, ส่วนโซ่ตรวนที่พบก็ใช้ได้ทั้งสำหรับคนและสัตว์.

Fetters, Knife, Sickle            Is an agricultural tool Fetters, prisoners And ancient weapons, Made from steel and metal Used in daily life, such as spade sickle, and is still used in today’s daily life, But some are used as weapons for combat or defense, such as spears, swords, and fetters found for both humans and animals.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ